Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss:

TravelCard
Box 1152
131 26 Nacka Strand

Telefonnummer:
08-80 80 00


Vi har kortspärr dygnet runt på telefon: 08-80 80 00

Ditt TravelCard har bytts ut mot ett Traveller-kort.

För att se dina transaktioner på ditt Traveller-kort går du in på marginalen.se.
Vill du få information om dina tidigare TravelCard-transaktioner, ring 08-695 17 24.

TravelCard blir Traveller

För dig som ska ansöka om ett nytt kort gör du det här

    

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

Utgivningsdatum 2013-11-07

 

1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter

 

Kreditgivare

Organisationsnummer

Adress

 

Eika Kredittbank AS Filial Sverige

516407-3420

Hornsgatan 174, 102 71 Stockholm

 

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

 

Typ av kredit

 

Betal- och kreditkort med eventuellt avtalade tilläggstjänster (försäkring, resemagasins prenumeration etc) benämnt TravelCard

 

Det sammanlagda kreditbeloppet

 

Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

 

Du kommer att erbjudas ett kreditutrymme efter en kreditvärdering baserad på din kreditansökan.

 

 50 000 SEK är högsta kreditgränsen du kan erhålla.

 

Villkoren för kreditutnyttjandet

 

Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

 

Krediten disponeras med ett betal- och kreditkort. Krediten görs tillgänglig vid den tidpunkt kortet levereras efter att ansökan har beviljats.

 

Kortet kan användas för betalning av varor och tjänster hos företag som godkänner kortet i Sverige och utomlands. Det kan även användas för uttag av kontanter i miljöer i Sverige och utomlands, där så medges.

 

Kreditavtalets löptid

 

Avtalet om betal- och kreditkort gäller tills vidare.

 

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

 

Betalning av utnyttjad kredit, ränta och avgifter skall göras varje månad genom betalning till angivet kontonummer via bankgiro.

Betalningar skall göras varje månad med lägst 5% av kontoskulden. Inbetalningsbeloppet är lägst 150 SEK. Utöver minimumbetalning kan du när som helst välja att helt eller delvis betala krediten i förtid.

 

En inbetalning täcker skulden i följande ordning; eventuella inkassokostnader, avgifter, ränta och kredit.

 

Det totala belopp som du ska betala

 

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.

 

11 396 SEK. Beloppet är ett representativt exempel och är avhängigt av utnyttjad kredit, hur krediten är använd och om den är ned betald. Av beloppet avser 10 000 SEK kreditbeloppet och 1667 SEK ränta/avgift. I detta fall har man räknat med följande förutsättningar: Krediten är återbetald på 12 månader. Vidare utgår beräkningen från att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag eller liknande.

 

3. Kreditkostnader

 

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

 

15 % 

Ränta utgår för faktiskt utnyttjad kredit d.v.s. på kontoskulden.

Ränta beräknas dag för dag på aviserad kontoskuld från och med första

dagen efter förfallodagen på belopp som inte kommit  Eika Kredittbank tillhanda.

Räntan får ändras i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut,

ändrade upplåningskostnader för kreditgivaren eller andra

kostnadsförändringar.

 

 

 

Effektiv ränta

 

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet.

 

Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

 

16,52%

 

I detta fall har man räknat med följande förutsättningar: Beräkningen grundas på en utnyttjad kredit om 10 000 SEK. Effektiv ränta räknas som exempel som har beräknats på utnyttjat kreditbelopp med lägsta avbetalning enligt kreditvillkoren. Beräkningen utgår vidare från att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag eller liknande. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till högre effektiv ränta.

 

 

 

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om

— en försäkring som säkrar krediten, eller

— någon annan kompletterande tjänst?

 

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.

 

 

 

Nej

Nej

 

Härtill hörande kostnader

 

 

Det krävs att man behåller ett eller flera konton för att registrera både betalningstransaktioner och kreditutnyttjanden

 

Nej

 

Kostnad för att använda ett särskilt betalningsmedel (t.ex. ett kreditkort)

 

Kontantuttagsavgift 4%, lägst 30 SEK

Valutaväxlingspåslag 1,5% på valutakursen

 

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

 

Årsavgift 295 SEK, Adminavgift för kredit 24 SEK

 

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

 

Kreditgivaren har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta kredittagarens godkännande. Sådana ändringar träder i kraft tidigast två månader efter det att kredittagaren underrättats om densamma.

Om Kontohavare inte godkänner ändringarna får denne omedelbart och avgiftsfritt säga upp avtalet före den dag då ändringarna träder ikraft.

 

Kostnader i samband med försenade betalningar

 

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

 

Vid betalningsförsummelse har kreditgivaren rätt att ta ut förseningsavgift 80 SEK samt dröjsmålsränta om 36%. Därutöver utgår påminnelseavgift om 40 SEK och eventuella lagstadgade inkassokostnader.

 

Dröjsmålsränta debiteras månadsvis och ska erläggas nästkommande förfallodag.

 

Kreditgivaren har rätt att ändra dessa villkor (ej lagstadgade inkassokostnader) utan att i förväg inhämta kredittagarens godkännande. Sådana ändringar träder i kraft tidigast två månader efter det att kredittagaren underrättats om densamma.

Om Kontohavare inte godkänner ändringarna får denne omedelbart och avgiftsfritt säga upp avtalet före den dag då ändringarna träder ikraft.

 

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

 

Ångerrätt

 

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

 

Ja

 

Förtidsåterbetalning

 

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

 

Ja

 

Sökning i en databas

 

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

 

 

 

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

 

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.

 

 

 

Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts

 

Blanketten utgör inte något rättsligt bindande erbjudande


VILLKOR TravelCard

Utgivningsdatum 2013-11-07

 


1. Avtal

Avtal om TravelCard är ett avtal med Eika Kredittbank AS Filial Sverige , nedan kallat Eika Kredittbank, om betalkort med viss högsta köpgräns eller betalkort med kredit intill viss högsta gräns utgivet av Eika Kredittbank med viss högsta kreditgräns som beviljats person, nedan kallad Kontohavare, som undertecknat kontoansökan. Då ansökan beviljats utfärdas kort som är anslutet till ett konto, nedan kallat kortkonto.

 

Kontohavare förbinder sig att till Eika Kredittbank, eller till den som Eika Kredittbank överlåtit eller pantsatt sin fordran, betala vid varje tidpunkt utnyttjad kredit jämte ränta, avgifter och kostnader i enlighet med nedanstående bestämmelser. Eika Kredittbank äger rätt att utan Kontohavarens medgivande överlåta eller pantsätta avtalet till annan. Eika Kredittbank ska i sådana fall underrätta Kontohavaren i enlighet med Konsumentkreditlagen. Kontohavare har inte rätt att överlåta krediten till annan utan Eika Kredittbanks skriftliga medgivande.

 

Efter gemensam ansökan kan Kontohavarens make/maka eller annan i Kontohavarens hushåll erhålla extrakort. Med Kortinnehavare menas i detta avtal både Kontohavare och annan som fått extrakort enligt detta avtal. Kortinnehavare är skyldig att följa dessa villkor, dock är endast Kontohavare betalningsskyldig.

2. Definitioner

Betalningsorder

Order från Kortinnehavare till Eika Kredittbank att en transaktion ska genomföras.

Effektiv ränta

Med effektiv ränta avses, ränta, avgifter och andra kostnader som ska betalas med anledning av krediten angiven som en årlig ränta beräknat på kreditbeloppet.

Sammanlagt belopp

Med sammanlagt belopp avses summan av kreditbelopp, ränta och andra kostnader som ska betalas under kredittiden. Det sammanlagda beloppet är uträknat utifrån förutsättningen att krediten är återbetald på 12 månader.

Beräkningen utgår från att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag eller liknande.

Kort

Med kort/kortet menas inte bara fysiskt kort utan också uppgifter om ett kort som gör det möjligt att genomföra en transaktion.

Namn och säte

Eika Kredittbank AS Filial Sverige , org. nr. 516407-3420, Hornsgatan 174, 102 71 Stockholm, www.travelcard.se, tel. Kundtjänst 08-80 80 00. Styrelsens säte är Stockholm.

Transaktion

Insättning, uttag eller överföring av medel till respektive från ett kortkonto.

 

Uttagsautomat

En obemannad terminal, som möjliggör att Kortinnehavare själv - efter att ha gjort tillgängligt sitt korts detaljer för avläsning och efter att ha följt de anvisningar som anges i den tekniska lösningen - kan ta ut kontanter samt, där sådan funktionalitet finns, göra överföringar, utföra andra betaltjänster respektive ta ut kontoutdrag.

3. Registrering, tillsyn och tillsynsmyndighet

Eika Kredittbank är en hos Finansinspektionen registrerad filial, som har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster samt är kreditgivare. Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

4. Kreditförmedlare

Krediten kan förmedlas av kreditförmedlare. Namn, adress och organisationsnummer är i så fall angiven i ansökan.

5. Villkor för utnyttjande av krediten

Krediten görs tillgänglig vid den tidpunkt Kontohavaren och Eika Kredittbank kommit överens om. Den kan utnyttjas på det sätt som framgår av dessa villkor.

6. Köp- respektive kreditgräns

Beviljad köp- respektive kreditgräns kan höjas efter ny ansökan och särskild prövning. Detta avtal omfattar även krediten efter sådan höjning av kreditgränsen, d.v.s. även det kreditbelopp som överstiger det ursprungliga kreditbeloppet. Sådan gräns får aldrig överskridas.

7. Användning av kort

Kortet kan användas av Kortinnehavare för betalning av varor och tjänster hos företag som godkänner kortet i Sverige och utomlands, se punkten Betalning av varor och tjänster. Det kan även användas för uttag av kontanter i miljöer i Sverige och utomlands där så medges, se punkten Kontantuttag.

Kortet kan användas av Kortinnehavare både i miljöer där det krävs att själva kortet måste vara närvarande för att godkännande ska kunna ges till en transaktion och i miljöer där endast kortuppgifter krävs. Exempel på miljöer där kortets närvaro krävs är bemannade och obemannade terminaler och säljställen där kortavdrag görs på pappersnotor. Exempel på miljö där kortets närvaro inte krävs är telefon- och internet handel samt postorder.

Kortet kan även i vissa miljöer användas för insättning av medel på kortkonto.

För att en transaktion ska kunna genomföras måste Kortinnehavare uppge information enligt vad som krävs i punkten Godkännande till att genomföra en transaktion respektive återkallelse av en betalningsorder.

8. Giltighetstid för kort

Kortet gäller till utgången av det år och den månad som är präglad på kortet. Om Kortinnehavare har följt villkoren i detta avtal skickar Eika Kredittbank automatiskt utbyteskort till Kortinnehavare vid giltighetstidens utgång. Kort skickas inte utomlands. När utbyteskort erhållits ska Kortinnehavare makulera det gamla kortet genom att klippa det itu.

9. Villkor för hantering av kort m.m.

Kortet är personligt och får inte lämnas till eller användas av någon annan än den som kortet är utfärdat till. Det gäller oavsett om överlämnandet medför en större risk för att kortet används obehörigt eller inte.

 

Kortet är en värdehandling och ska förvaras och hanteras på samma betryggande sätt som pengar och andra värdehandlingar. Kortinnehavare ska vidta erforderliga åtgärder för att skydda sig mot att kortet används obehörigt. Kortet får t.ex. inte lämnas kvar obevakat på hotellrum, annat tillfälligt boende eller i fordon, väska, jackficka eller liknande som inte är under uppsikt.

 

I miljöer där stöldrisken är stor ska kort hållas under kontinuerlig uppsikt, t.ex. får kortet aldrig förvaras bakom ryggen. Exempel härpå är offentliga miljöer såsom restauranger, barer, nattklubbar, butiker, vänthallar, skolor, flygplatser, simhallar, omklädningsrum, transportmedel, torg, badstränder, marknader och arbetsplatser samt även bostad som lämnas olåst eller med öppet fönster. Vid inbrott i bostad ska kontrolleras att kortet inte stulits.

 

Kortinnehavare är skyldig att tillse/försäkra sig om att den beviljade kreditgränsen ej överskrids för de uttag, inköp eller betalningar som ska belasta kortkontot. Detta gäller även i de fall eventuellt skyddat belopp borttagits en tid innan kortkontot debiteras.

 

Kort får inte användas i strid mot lagstiftning.

 

Postbefordran av fysiskt kort som inte sker genom Eika Kredittbanks försorg får endast ske inom Sverige i rekommenderad försändelse. Vidaresändning av kort sker på Kontohavarens egen risk.

10. Villkor för hantering av personlig kod m.m.

Kortinnehavare är skyldig att:

1. vid mottagande av kortet, skriva sin namnteckning på detta, samt förstöra eventuellt tidigare erhållet kort,

2. omedelbart förstöra kuvert och kodlapp sedan Kortinnehavare tagit del av koden,

3. om möjlighet finns att välja personlig kod, tillse att denna inte har något samband med Kortinnehavarens person-, kort- eller telefonnummer eller liknande,

4. inte avslöja koden för någon,

5. inte göra anteckning om kod eller lagra kod elektroniskt på sådant sätt att utomstående får anledning att anta att anteckning avser en personlig kod,

6. inte anteckna kod på kort eller låta anteckning om kod vara fäst vid kort eller förvara den tillsammans med kort.

11. Spärranmälan

Spärranmälan ska göras snarast efter upptäckt av förlust av kort eller om det kan misstänkas att någon obehörig fått kännedom om koden, eller att kort/kortnummer utnyttjas obehörigt se punkten Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner. Anmälan kan göras dygnet runt till Kundtjänst på telefon 08-80 80 00. Alla samtal till och från Kundtjänst om spärranmälan spelas normalt in.

12. Eika Kredittbanks rätt att spärra kort respektive utnyttjande av kredit

Eika Kredittbank förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan spärra användning av kort, vilket också

innebär att rätten att utnyttja krediten avbryts, om någon av följande omständigheter föreligger:

1. om säker användning av kort kan äventyras exempelvis av tekniska skäl,

2. vid misstanke om icke godkänd eller bedräglig användning av kort,

3. en väsentligt ökad risk för att betalaren eventuellt inte kan fullgöra sitt betalningsansvar, eller

4. avtalet har upphört att gälla.

Kontohavare kommer att informeras om sådan spärr via telefon eller på annat lämpligt sätt.

13. Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner

Kortinnehavare är skyldig att:

1. skydda en personlig kod som Kortinnehavare fått/valt, se punkten Villkor för hantering av personlig kod m.m.,

2. vid vetskap om att kortet kommit bort eller obehörigen använts snarast anmäla detta till Eika Kredittbank, se punkten Spärranmälan,

3. i övrigt följa de villkor som gäller för användning av kortet, se punkten Villkor för hantering av kort m.m.

 

Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att Kortinnehavare har underlåtit att skydda en personlig kod, ansvarar Kontohavare för beloppet, dock högst 1 200 kronor per kort och reklamation. Om en obehörig transaktion har orsakats av att en skyldighet enligt första stycket ovan åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Kontohavare för hela beloppet dock högst 12 000 kr per kort och reklamation. Har Kortinnehavare handlat särskilt klandervärt, ska Kontohavare stå för hela beloppet.

 

Oavsett vad som anges ovan ska Kontohavare inte stå för förlust, om den obehöriga transaktionen har initierats efter det att Kortinnehavare har anmält att kortet ska spärras. Detta gäller dock inte om Kortinnehavare genom svikligt handlande har bidragit till den obehöriga transaktionen.

 

Även om Kortinnehavare inte varit oaktsam, ansvarar Kontohavare för hela beloppet om Kortinnehavare inte underrättar Eika Kredittbank utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om den obehöriga transaktionen (reklamation). Detsamma gäller om Eika Kredittbank har lämnat Kontohavare information om transaktionen och Kortinnehavare inte underrättar Eika Kredittbank inom 13 månader från det att beloppet belastat kortkontot.

Kontohavare – som har betalningsansvar för obehöriga transaktioner - är skyldig att betala belopp som påförts kortkontot genom att detta övertrasserats eller beviljad kredit överskridits.

14. Godkännande till att genomföra en transaktion respektive återkallelse av en betalningsorder

Kortinnehavare ger sitt godkännande till att genomföra en transaktion genom att göra tillgängligt det egna kortets detaljer för ett säljföretag, ett bankkontor eller i en uttagsautomat. Detta kan ske genom läsning av kortets chip eller magnetremsa, avdrag av kortet på pappersnota, genom att lämna kortinformation (kortnummer, giltighetstid och där så är tillämpligt CVV/CVC värde) skriftligt eller muntligt eller på annat sätt som erbjuds i olika miljöer beroende på den tekniska utvecklingen. 

 

I vissa miljöer krävs därutöver att en transaktion godkänns skriftligen eller genom knapptryckning, eller genom angivande av kod/koder såsom PIN-kod, säkerhetskod, lösenord eller godkänns på annat sätt enligt anvisningar som ges i ett säljföretags, eller ett bankkontors eller en uttagsautomats tekniska lösning för genomförande av en transaktion. En betalningsorder kan inte återkallas efter att Kortinnehavare lämnat sitt godkännande till transaktionen. Dock kan Kortinnehavare - enligt de villkor och inom den tid som Kortinnehavare avtalat med säljföretaget om - vända sig till säljföretaget vad gäller ännu inte genomförd enstaka eller en serie av transaktioner för att återkalla tidigare lämnad betalningsorder till dessa.

Kortinnehavare kan efterdebiteras för kostnader som har uppstått i anknytning till hotellvistelse, bilhyra eller liknande om Kortinnehavare vid beställning av tjänsten eller i avtal med säljföretaget blivit informerad härom och godkänt detta.

15. Tid för genomförande av en betalningsorder

Efter det att säljföretaget av Kortinnehavare mottagit en betalningsorder om köp eller uttag, överförs den till Eika Kredittbank inom de tidsramar som fastställts i avtal mellan säljföretaget och säljföretagets bank (Inlösare).

Uttag från, respektive insättning på, ett kortkonto sker normalt senast bankdagen efter det att Eika Kredittbank tagit emot en betalningsorder.

Vid eventuell retur/rättelse ställer Eika Kredittbank returbeloppet till Kontohavares förfogande så snart som möjligt efter det att säljföretagets bank överfört beloppet till Eika Kredittbank.

16. Begränsningar av säkerhetsskäl

Eika Kredittbank tillämpar av säkerhetsskäl vissa gränser för högsta belopp för betalning/uttag per gång och per tidsperiod. Överskridande av dessa gränser kan medföra att viss transaktion inte kan genomföras.

Eika Kredittbank kan av säkerhetsskäl tillfälligt besluta om och tillämpa särskilda begränsningar för kortets användning till exempel vad avser land, belopp och miljö.

17. Betalning av varor och tjänster

Kortet kan användas för betalning av varor och tjänster hos företag som godkänner kortet i Sverige och utomlands. För kortet tillämpas vissa gränser – som kan variera mellan olika länder och banker – för högsta tillämpliga belopp för betalning per gång och tidsperiod. Kortinnehavare försäkrar genom sitt godkännande av en transaktion även att kreditgränsen ej överskridits. Vid begäran ska godkänd legitimation uppvisas. Eika Kredittbank är inte ansvarigt för skada som uppkommit på grund av att företag inte accepterar respektive upphört att acceptera kortet.

18. Betalningsansvar vid beställning av varor och tjänster

I de fall Kortinnehavare beställer varor och tjänster hos säljföretag, med angivande av kort som betalningsmedel, har Kortinnehavare skyldighet att informera sig om säljföretags villkor för beställning och avbeställning av dessa varor och tjänster. Kortinnehavare har betalningsansvar för avgift till säljföretaget för sådan beställd men ej uthämtad eller utnyttjad vara eller tjänst, i enlighet med säljföretagets villkor. 

19. Kontantuttag

Kontantuttag kan göras i uttagsautomater och banker i Sverige och utomlands som accepterar kortet. Det finns begränsningar i högsta tillåtna belopp per uttag och per tidsperiod som bestäms av Eika Kredittbank eller av den bank där uttag görs (inklusive uttagsautomater). Vid begäran ska godkänd legitimation uppvisas. Eika Kredittbank är inte ansvarigt för skada som uppkommit på grund av att uttagsautomat är stängd eller ur funktion eller för att annan bank inte medgivit uttag.

Även i de fall Kortinnehavare inte erhåller kontanter, föreligger kontantuttag då företag behandlar en transaktion som ett kontantuttag. Exempel härpå är betalning av postförskott och köp av resevaluta. För kontantuttag utgår avgift enligt vad som framgår av Prisbilagan.

20. Växelkurser och valutaväxlingspåslag

Transaktioner i annan valuta växlas till svenska kronor och vid växling gäller av Eika Kredittbank tillämpad växelkurs. Denna redovisas per transaktion i månatliga kontoutdrag. Växelkursen utgörs av en referensväxelkurs, som bestäms av Visa för detta ändamål och som gäller den dag transaktionen kommer Visa tillhanda, jämte ett valutaväxlingspåslag om 1,5 % på valutakursen. Information om referensväxelkursen, som ändras löpande, lämnas av Eika Kredittbank på begäran.

 

Kontohavare står eventuell valutarisk under tiden från köp eller kontantuttag till dess transaktionen kommer Visa tillhanda. Detta gäller även köp och kontantuttag i Sverige i annan valuta än svenska kronor.

21. Information om transaktioner

Eika Kredittbank lämnar/gör tillgänglig information till Kontohavare om enskilda transaktioner minst en gång i månaden. Kontohavare ska omedelbart ta del av och granska den information om genomförda transaktioner som görs tillgänglig för Kontohavare.

Om Kontohavare särskilt begär det skickas information om transaktioner per post.

 

Eika Kredittbank har av Skatteverket ålagts viss rapporteringsskyldighet beträffande korts utnyttjande utomlands.

22. Reklamation

Kontohavare ska utan onödigt dröjsmål från det att Kontohavare får kännedom om icke godkända eller felaktigt utförda transaktioner, och senast 13 månader efter debiteringsdagen, underrätta Eika Kredittbank härom och begära rättelse (reklamation). Kontohavarens ansvar om så ej sker anges i punkten Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner.

Kortinnehavare är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som Eika Kredittbank behöver för sin utredning. Vid reklamation av obehörig transaktion ska polisanmälan bifogas på begäran av Eika Kredittbank.

 

Om utredning visar att återbetalning ska ske, åligger det Eika Kredittbank att omedelbart betala tillbaka beloppet för icke godkänd transaktion till betalaren och i tillämpliga fall återställa det debiterade kortkontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den icke godkända transaktionen aldrig hade ägt rum. Reklamation av vara eller tjänst som betalats med kortet ska riktas mot säljföretaget. Vid kreditköp i Sverige får Kontohavaren framställa samma invändningar mot Eika Kredittbank som mot säljföretaget.

 

23. Eika Kredittbanks ansvar för genomförandet av en transaktion

Om Kortinnehavare har godkänt en transaktion i enlighet med vad som anges i punkten Godkännande till att genomföra en transaktion respektive återkallelse av en betalningsorder svarar Eika Kredittbank för att transaktionen genomförs. Om en betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt, och dessa brister orsakats av Eika Kredittbank, är Eika Kredittbank ansvarigt gentemot Kontohavare. I förekommande fall ska Eika Kredittbank på lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet till Kontohavare och återställa det debiterade kontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den bristfälligt genomförda transaktionen inte hade ägt rum.

 

Eika Kredittbank är ansvarigt gentemot Kontohavare för eventuella avgifter som Eika Kredittbank har förorsakat och för eventuell ränta som Kontohavare ska erlägga till följd av att betalningstransaktionen inte genomförts eller genomförts bristfälligt.

24. Återbetalning av transaktion

Detta villkor gäller endast betalningsorder som utförs inom det Europeiska samarbetsområdet (EES) och i euro eller i någon annan av EES-ländernas valuta.

 

Kontohavare har rätt till återbetalning från Eika Kredittbank av en redan godkänd och genomförd betalningstransaktion om:

1. transaktionens exakta belopp inte angavs i samband med godkännandet av transaktionen och

2. transaktionens belopp överstiger det belopp Kortinnehavare rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgiftsmönster, villkoren i för transaktionen och relevanta omständigheter.

 

På Eika Kredittbanks begäran ska Kortinnehavare visa att förutsättningarna för återbetalning är uppfyllda. Rätt till återbetalning föreligger dock inte om skillnaden avseende beloppet beror på valutaväxlingskurs och den referensväxelkurs som parterna tidigare avtalat om använts.

Begäran om återbetalning av en godkänd transaktion ska göras inom åtta veckor från den dag då beloppet debiterades. Eika Kredittbank ska inom tio bankdagar från mottagandet av begäran återbetala hela beloppet eller ange skäl för att vägra återbetalning med uppgift om var Kontohavare kan hänskjuta ärendet.

25. Årsavgift

För kortet utgår en årsavgift, se Prisbilaga. Årsavgift utgår per kort och påförs kortkontot den månad som avtalet ingås och därefter var 12:e månad. Om avtalet avslutas av Eika Kredittbank eller Kontohavare innan den period för vilken årsavgift betalats i förskott har gått till ända, har Kontohavare rätt till återbetalning för den del avgiften som avser tiden efter det att avtalet har avslutats. Om inte annat har avtalats betalas medlen ut till Kontohavarens kortkonto hos Eika Kredittbank. Eika Kredittbank förbehåller sig rätt att ändra årsavgift. Information härom tillställs Kontohavare i överensstämmelse med punkten Villkorsändring.

 

26. Ränta på kredit

Ränta utgår för faktiskt utnyttjad kredit d.v.s. på kontoskulden. Ränta beräknas dag för dag på

aviserad kontoskuld från och med första dagen efter förfallodagen på belopp som inte kommit

Eika Kredittbank tillhanda. Kontoskulden inkluderar  på kortkontot bokförda debiteringar

uppkomna genom användning av kortet och påförd ränta och avgifter.På kontantuttag räknas dag för dag ränta.Ränta debiteras inte i det fall ett belopp motsvarande hela kontoskulden kommit Eika Kredittbank  tillhanda senast på förfallodagen vid första avisering härom. Ränta belastas månatligen. Den räntesats som gäller

för närvarande är angiven i Prisbilaga.

Eika Kredittbank får ändra räntesatsen i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Eika Kredittbank eller andra kostnadsförändringar som Eika Kredittbank inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Eika Kredittbank är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till Kontohavarens förmån. Eika Kredittbank underrättar Kontohavaren om ändrad räntesats innan ändringen börjar att gälla. Om Kontohavaren har tjänsten Kortwebben eller annan elektronisk kommunikationstjänst hos Eika Kredittbank kan Eika Kredittbank underrätta Kontohavaren via sådan kanal. I annat fall skickas underrättelse skriftligen per post till den adress som är registrerad för Kontohavaren hos Eika Kredittbank. Underrättelse som lämnats via Kortwebben eller annan elektronisk kommunikationstjänst anses ha nått Kontohavaren så snart den har gjorts tillgänglig för den aktuella tjänsten.

27. Ränta på tillgodohavande

Ränta på tillgodohavande utgår ej.

28. Övriga avgifter

Kontohavare är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till Eika Kredittbank som ersättning för de kostnader Eika Kredittbank har för krediten som sådan. Särskild avgift ska betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Eika Kredittbank har rätt att ändra särskild avgift i den mån Eika Kredittbanks kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Ändring av sådana särskilda avgifter och räntor sker i överensstämmelse med punkten Villkorsändring.

Kontohavare är även skyldig att betala andra avgifter till Eika Kredittbank än sådana som förorsakats av Eika Kredittbanks kostnader för krediten som sådan. Sådana avgifter – som är hänförliga till att en tilläggstjänst har utnyttjats eller att kreditvillkoren inte har följts eller annan liknande omständighet – utgår med de belopp och enligt de grunder som Eika Kredittbank vid varje tid tillämpar. Gällande avgifter framgår av Prisbilagan. Ändring av sådana avgifter sker i överensstämmelse med punkten Villkorsändring.

 

Kontohavare ska även ersätta Eika Kredittbank för kostnader och arbete för att bevaka och driva in Eika Kredittbanks fordran hos Kontohavare eller annan betalningsskyldig, såsom ersättning för inkassokostnader samt kostnader till följd av ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

29. Betalningsplan

Kontohavaren har rätt att på begäran och utan avgift under kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas (betalningsplan).

30. Betalning

För betalkort med köpgräns gäller att hela skuldsaldot på kontot enligt kontoutdraget ska återbetalas till Eika Kredittbank.

 

För betalkort med kredit kan Kontohavare välja mellan att, betala hela kontoskulden på en gång eller att betala detsamma genom månadsvisa betalningar. Betalas inte hela skulden på en gång ska kontoskulden på kortkontot återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 5 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 150 kr. Finns eventuellt tillgodohavande dras betalningen i första hand från denna, se punkten Beräkningsgrunder för ränta m.m. på tillgodohavande.

 

Kontohavare har rätt att – utan att avgift utgår härför – helt eller delvis betala krediten i förtid. Betalning ska ske till angivet bankgironummer och vara Eika Kredittbank tillhanda på förfallodagen.

32.  Betalningsfri månad

För betalkort med kredit har kontohavare möjlighet att efter ansökan, utnyttja betalningsfri månad förutsatt att gällande villkor uppfyllts tre månader i följd närmast före betalningsfri månad. Högst två betalningsfria månader får utnyttjas per kalenderår. Under betalningsfri månad debiteras ränta och avgifter på utestående kontoskuld enligt Prisbilaga, varmed återbetalningstiden förlängs.

33. Övertrassering, betalningsförsummelse

Om kortkontot utnyttjas på ett sådant sätt att kreditgränsen överskrids, ska Kontohavare till kortkontot omedelbart inbetala överskridet belopp. Vid sådan övertrassering har Eika Kredittbank rätt att ta ut en övertrasseringsavgift och övertrasseringsränta, se Prisbilaga. Vid betalningsförsummelse har Eika Kredittbank rätt att ta ut förseningsavgift samt dröjsmålsränta, se Prisbilaga. Därutöver utgår påminnelseavgift, se Prisbilaga. Dröjsmålsränta respektive övertrasseringsränta debiteras månadsvis och ska erläggas nästkommande förfallodag.

 

Övertrassering respektive betalningsförsummelse kan medföra rätt för Eika Kredittbank att inställa utnyttjandet av krediten och att spärra kortet enligt punkten Eika Kredittbanks rätt att spärra kort respektive utnyttjande av kredit. Övertrassering medför även rätt för Eika Kredittbank att säga upp kredit till betalning i förtid vid tidpunkt som Eika Kredittbank bestämmer. Därvid ska bestämmelserna i punkten Uppsägning av kredit till betalning i förtid andra till fjärde stycket äga motsvarande tillämpning. Vid betalning har Eika Kredittbank rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden.

34. Uppsägning av avtal

Kontohavare och Eika Kredittbank får, oavsett anledningen härtill, säga upp detta avtal. Uppsägning av Kontohavare ska ske senast en månad i förväg. Uppsägning av Eika Kredittbank ska ske senast två månader i förväg. Skäl för uppsägning ska anges. Eika Kredittbank får dock säga upp avtalet omedelbart om det finns outnyttjat kreditutrymme och om det är skäligt t ex. då Kontohavare inte längre anses ha betalningsförmåga för krediten. Kontohavare ska normalt underrättas härom innan rätten att utnyttja krediten inställs. Finns särskilda skäl behöver underrättelse inte göras i förväg t .ex. vid missbruk av krediten och vid misstanke om brott.

 

Om Kontohavare avlider, försätts i konkurs eller om förvaltare förordnas enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, upphör avtalet med omedelbar verkan. 

 

När avtalet upphör under löpande giltighetstid på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att använda kortet för nya betalningar/kontantuttag. Kontohavare eller företrädare för denne är skyldig att tillse att samtliga kort – även kort som utställts på annan Kortinnehavare – omedelbart makuleras och på begäran återsänds till Eika Kredittbank i ituklippt skick. Har avtalet sagts upp gäller kortvillkoren i tillämpliga delar så länge kontoskuld kvarstår på kortkontot. Detta innebär bl.a. att Kontohavare är betalningsskyldig såväl för transaktion som genomförs innan kortkontot sagts upp men som bokförs på kortkontot först efter uppsägningstidpunkten som för transaktioner som genomförs trots att rätten att använda kort har upphört.

35. Uppsägning av kredit till betalning i förtid

Eika Kredittbank får säga upp krediten till betalning i förtid vid tidpunkt som Eika Kredittbank bestämmer om någon

av följande omständigheter föreligger:

a) Kontohavare är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen.

b) Kontohavare är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som har förfallit vid olika tidpunkter.

c) Kontohavare är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

d) Det står klart att Kontohavare genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

 

Vill Eika Kredittbank få betalt i förtid enligt punkterna a, b, eller c, gäller en uppsägningstid om minst två månader räknat från den tidpunkt då Eika Kredittbank antingen sänder ett meddelande om uppsägningen till Kontohavare eller uppsägningen på annat sätt kommer Kontohavare tillhanda. Har Eika Kredittbank krävt betalning enligt punkterna a, b, eller c, är Kontohavare ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter som har förfallit.

Om Kontohavare tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket.

36. Villkorsändring

Eika Kredittbank har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta Kontohavares godkännande. Sådana ändringar träder i kraft tidigast två månader efter det att Kontohavare underrättats om densamma. Om Kontohavare inte godkänner ändringarna får denne omedelbart och avgiftsfritt säga upp avtalet före den dag då ändringarna träder ikraft.

37.  Försäkringar

Försäkringar som är kopplade till detta avtal framgår av de speciella försäkringsvillkoren.

38. Ångerrätt

Kontohavare har rätt att frånträda kreditavtalet genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till Eika Kredittbank/TravelCard inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks, dock tidigast räknat från den dag dessa avtalsvillkor och övrig information om detta avtal erhållits. Kontohavaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Kontohavaren lämnade eller sände sitt meddelande om att avtal frånträds betala tillbaka utnyttjat kreditbelopp med tillägg för eventuell upplupen ränta. Ränta utgår enligt punkten 26 Ränta till och med den dag utnyttjat belopp återbetalas till Eika Kredittbank.

Eika Kredittbank ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Eika Kredittbank/TravelCard tog emot Kontohavarens meddelande om att avtalet frånträds återbetala de avgifter som Kontohavaren har erlagt med anledning av krediten med undantag för utgifter som Eika Kredittbank kan ha erlagt till det allmänna.

Om Kontohavare utnyttjar sin ångerrätt är Kontohavaren inte heller bunden vid ett anknytande avtal om tjänst som tecknats med anledning av betal- kreditkortsavtalet.

39. Kommunikation

Eika Kredittbank lämnar villkor, information och meddelanden enligt detta avtal i en handling eller annan läsbar och varaktig form till Kontohavare såvida ej annat framgår av detta avtal. Kontohavare anses ha fått del av villkor, information och meddelanden då dessa lämnats på ovan angett sätt.

 

Kontohavare har alltid rätt att på begäran få avtalsvillkoren i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form.

40. Avtalets löptid

Detta avtal gäller tills vidare.

41. Språk

För avtalsförhållandet och kommunikationen mellan parterna ska svenska språket tillämpas.

42. Underrättelse om ändrade kontaktuppgifter m.m.

Kontohavare ska underrätta Eika Kredittbank under adress TravelCard Kundtjänst, Box 1152, 131 26 Stockholm, om ändring av kontaktuppgifter så som ändring av namn, adress, telefonnummer.

43. Ansvarsbegränsning

Eika Kredittbank ansvarar inte för skada som beror av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som Eika Kredittbank inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Eika Kredittbank att avvärja trots alla ansträngningar. Eika Kredittbank ansvarar inte heller då Eika Kredittbank handlar i enlighet med svensk lag eller unionsrätt.

 

Eika Kredittbank är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Eika Kredittbank självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Eika Kredittbank om företaget varit normalt aktsamt.  Eika Kredittbank ansvarar inte för indirekt skada om skadan inte orsakats av Eika Kredittbanks grova vårdslöshet.

44. Tillämplig lag och domstol

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. Tvister enligt dessa villkor prövas av allmän domstol. Kontohavare kan även, i syfte att finna en lösning på tvisten utanför domstol, inge klagomål med begäran om rättelse direkt till Eika Kredittbank eller anmäla tvisten till prövning i Allmänna reklamationsnämnden, Box 174 101 23 Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ett ärende finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

Uppgiftslämnande för kreditupplysningsändamål

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag med flera i enlighet med kreditupplysningslagen. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnandet kan erhållas av Eika Kredittbank.

Uppgiftslämnande – Statlig insättningsgaranti

Kontot omfattas av den norska statliga insättningsgarantin. Det innebär att Kontohavare har rätt till ersättning för insatta medel på kontot jämte ränta i händelse av Eika Kredittbanks konkurs. Varje Kontohavare kan få ersättning med sammanlagt det belopp som insättningsgarantin vid var tid uppgår till för sin behållning på garanterat konto hos Eika Kredittbank. Ersättning betalas ut inom tre månader efter konkursbeslut.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till Eika Kredittbank eller bolag i dess koncern, eller som registreras i samband med uppläggning av krediten, administration av denna eller i övrigt inom ramen för avtalsförhållandet kommer att behandlas i datasystem av Eika Kredittbank. Eika Kredittbank kan komma att komplettera personuppgifter med uppgifter inhämtade från annan, exempelvis privata och offentliga register och därefter behandla även sådana uppgifter. Uppgifterna kan utgöra underlag för Eika Kredittbankkoncernens marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, beräkning och administration av rabatter, riskhantering, statistik och för att utveckla erbjudanden om nya produkter och tjänster. 

Personuppgifter kommer att samlas in i samband med köp hos försäljningsstället med utnyttjande av kortet s.k. inköpsinformation (d.v.s. information om inköpsställe, belopp och tidpunkt för köpet). Ändamålet med behandlingen av inköpsinformation är bl. a. att beräkna och administrera rabatter enligt detta avtal. Informationen kan även användas för riktad marknadsföring. Personuppgifterna kommer inte att användas för direktreklam om kund begärt s.k. direktreklamspärr hos Eika Kredittbank eller bolag i Eika Kredittbankkoncernen.  

Personuppgifterna kan utlämnas till och behandlas av företag och organisationer med vilka bolag i Eika Kredittbankkoncernen samarbetar, såsom med Logica såväl i Sverige som utomlands (även utanför EU/EES), för fullgörande av ovan angivna ändamål. Personuppgifter lämnas dock endast ut om det är tillåtet med hänsyn till banksekretessen.

Eika Kredittbank och bolag i Eika Kredittbankkoncernen eller annan som har rätt att använda uppgifter enligt ovan kan komma att sända kund marknadsföring och annan information via elektronisk post (e-post), elektroniskt textmeddelande (sms) eller annat liknande automatiskt system för individuell kommunikation. Eika Kredittbank kan även komma att spela in inkommande och utgående telefonsamtal.

Information om behandling av personuppgifter lämnas av Eika Kredittbank AS Filial Sverige  genom att sända meddelande till Box 9067,102 71 Stockholm, som också tar emot begäran om rättelse av personuppgift och meddelande om direktreklamspärr.

SÄRSKILD INFORMATION FÖR AVTAL SOM INGÅS PER DISTANS

TravelCard utges av Eika Kredittbank AS Filial Sverige , nedan kallat Eika Kredittbank, org. nr. 516407-3420, Hornsgatan 174, Box 9067, 102 71 Stockholm, tel. 08-80 80 00, e-post kundtjanst.travelcard@lbcs.se. Eika Kredittbank driver finansieringsrörelse. Ansvarig tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.

Kortet är ett betalkort med köpgräns eller betalkort med kredit intill viss högsta gräns. Det kan användas för betalning av varor och tjänster samt kontantuttag hos företag som accepterar kortet. Fullständig information om kortets funktionalitet finns i villkoren för TravelCard.

Varje månad erhåller Kontohavare en månadsräkning redovisande kontoställning och eventuellt belopp att betala. Valmöjlighet finns därvid att betala hela kontoskulden på en gång eller att välja månadsvisa betalningar om lägst 5 % eller lägst 150 kr. Betalning ska ske till angivet bankgironummer och vara Eika Kredittbank tillhanda på förfallodagen vilken anges på månadsräkningen.

I punkten Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner i villkoren anges bl.a. vad som gäller beträffande betalningsansvaret då kort har förlorats och används av obehörig. För information om priser d.v.s. avgifter och ränta hänvisas till Prisbilagan till kortvillkoren. Därutöver kan andra avgifter och kostnader tillkomma som inte påförs av Eika Kredittbank. Årsavgift utgår per kort och påförs kortkontot den månad som avtalet ingås och därefter var 12:e månad. 

Kontohavare har ångerrätt i 14 dagar från den dag kortavtalet ingicks, dock tidigast räknat från den dag denna information och kontovillkor erhållits. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt ska lämnas till Eika Kredittbank/TravelCard. Eventuellt utnyttjad kredit ska återbetalas senast inom 30 dagar. Kontohavare är skyldig att betala ränta från den tid kreditränta börjat löpa till dess att krediten återbetalats till fullo.

Eika Kredittbank ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Eika Kredittbank/TravelCard tog emot Kontohavarens meddelande om att avtalet frånträds återbetala de avgifter som Kontohavaren har erlagt med anledning av krediten med undantag för utgifter som Eika Kredittbank kan ha erlagt till det allmänna.

Erbjudandet om betal- och kreditkort gäller tills vidare. I punkten Uppsägning av avtal i villkoren anges vad som gäller för uppsägning av avtal. I punkten Årsavgift i villkoren anges vad som gäller avseende betald årsavgift då avtal om kort sagts upp. I all kommunikation, information, avtal, villkor o.s.v. används enbart svenska.

Svensk rätt äger tillämpning på avtal och marknadsföring. Om Kortinnehavare har reklamerat hos Eika Kredittbank men inte godtar Eika Kredittbanks bedömning, kan Kortinnehavare skriftligen vända sig till klagomålsansvarig hos Eika Kredittbank under adress Eika Kredittbank AS Filial Sverige , Klagomålsansvarig, Box 9067, 102 71 Stockholm. Allmänna Reklamationsnämnden, tel 08–508 860 00 prövar opartiskt och utan kostnad privatpersoners tvister mot näringsidkare. Anmälan ska i normalfallet ha inkommit inom sex månader efter det att Eika Kredittbank avvisat ett krav. Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel. 0200-22 58 00, lämnar avgiftsfri vägledning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISBILAGA TravelCard

Utgivningsdatum 2012-06-01

Räntor f.n.

Kreditränta                                                  15%  per år

Inlåningsränta                                             O %

Dröjsmålsränta

Betalkort med köpgräns:                          3 % per månad

Betalkort med kredit:                                0,5 % över gällande månadsränta

Avgifter f.n.

Valutaväxlingspåslag                                  1,5 % på valutakursen

Adressefterforskning                               40 kr

Akut ersättningskort                                 300 kr

Administrativ avgift för kredit                 24 kr/månad

Förseningsavgift                                         80 kr

Kontantuttag                                               4 %, lägst 30 kr

Kopia av köpnota                                       50 kr per köpnota

Kopia av kontoutdrag                                30 kr

Köp under 300 kr                                      3 kr

Nyprägling av kort                                      75 kr

Påminnelseavgift                                       40 kr

Övertrasseringsavgift                                80 kr

Årsavgift

Betalkort med köpgräns:                          295 kr

Betalkort med kredit                                 295 kr

Extrakort                                                       150 kr

Såvida inte särskilt individuellt erbjudande gäller.

Effektiv ränta för kortet

10.000 kr                                                     16,52%

Sammanlagt belopp                                   11.396 kr vid utnyttjat kreditbelopp om 10.000 kr


 


Details text
work read more

 

 

TravelCard - när du planerar livets resor

Du kan använda ditt TravelCard på fler än 36 miljoner försäljningsställen världen över! Du kan också använda ditt TravelCard på alla bankautomater som accepterar Visa, runtom i världen.

Med TravelCard kan du välja att betala tillbaka hela beloppet månaden efter inköp eller dela upp återbetalning på valfritt antal månader. Du kan anpassa delbetalningarna så att de passar just din ekonomi månad för månad. Du har dessutom två betalningsfria månader per år, dock ej i följd. Lägsta belopp att betala är en tjugondel av skulden.

Så här ansöker du om ett TravelCard:

  • Läs igenom Secci-blankett och villkor.
  • Spara både blankett och villkor.
  • Fyll i och skriv under ansökningsformuläret

Skicka det till:
Terra Kortbank AB
TravelCard Kundtjänst
FRISVAR 20600911
131 20 Nacka Strand

En kreditupplysning kommer att tas.

 

Blir din ansökan beviljad kommer kortet att skickas till dig inom två veckor


Välkommen till TravelCard Kundservice

TravelCard
Box 1152
131 26 Nacka Strand

Telefonnummer:
08-80 80 00

E-mail:
e-mail

Bankgiro: 140-27 34

Kortspärr dygnet runt: 08-80 80 00

Läs villkor

Reklamation
Reklamation av vara eller tjänst skall ställas direkt till säljföretaget. Reklamation till TravelCard skall göras snarast efter upptäckt av felaktigt köp. Använd blanketterna nedan:
När blanketten är fullständigt ifylld och alla sidor signerade skickar du den till:
TravelCard
Box 1152
131 26 Nacka Strand

Bifoga kopia på fakturan.

Vid reklamation på grund av misstänkt bedrägeri skall även kopia på polisanmälan bifogas.Varje månad laddar vi ditt TravelCard Lojalitetsprogram med mängder av produkter som passar alla åldrar.

Du kan också få bonus när du använder ditt kort i olika affärer och på andra säljställen. Din intjänade bonus samlas i ditt Lojalitetsprogram och du kan välja att få den utbetald till ditt TravelCard. Det innebär att nästa köp du gör kan betalas av din intjänade bonus. Du följer enkelt din bonus i Lojalitetsprogrammet där tydlig information visar intjänad bonus för varje bonus-berättigat köp som du har gjort.

Exempel på bonus: 10% bonus på köp av kläder och skor, 5% på alla resor. Registrera dig nu i ditt Lojalitetsprogram så kan du dra fördel av våra erbjudanden och bonus.

Med TravelCard följer ett Priority Pass, kostnadsfritt (värde 800SEK) som ger dig möjlighet att slippa överfulla avgångshallar på över 600 VIP-lounger.

  • 600 lounger
  • 300 städer
  • 100 länder
Hitta din lounge på Priority Pass hemsida

 

Betalar du mer än 50% av din resa med ditt TravelCard ingår en kompletterande reseförsäkring inklusive avbeställningsskydd.

Försäkringen ligger hos Folksam, här kan du läsa vad som ingår i försäkringen.

Har du frågor om försäkringen, ring Folksam på: 020-56 00 05

Klicka på Logga in-knappen och logga in med ditt lösenord.

Här kan du se ditt aktuella saldo samt den kredit som du har på ditt kort.

Du kan också se alla dina transaktioner de senaste tre månaderna.

Som TravelCard-innehavare har du alltid

24-timmars spärrservice.

+46 (0)8-80 80 00

Du får klistermärken som du till exempel kan sätta i passet, på mobiltelefonen eller andra praktiska ställen. På så sätt har du alltid telefonnumret till STOP 24t, din spärrservice lättillgängligt om du skulle behöva det.

Har du några funderingar kring ditt kommande Traveller-kort, ring gärna vår kundservice på 08-80 80 00.